Baseline en de visie van De kRing

Freinetschool De kRing, “ samen de wereld ontdekken! ”

  1. 1.       Onze schooleigen visie op “leren”

Welbevinden van de leerlingen is een basisvoorwaarde om tot leren te komen.

Een Freinetleerkracht hanteert het aanschouwelijkheidprincipe en biedt uitdagende leerstof aan. Hij stelt voorop dat kinderen verschillen op vlak van interesses, mogelijkheden, leertempo en leerstijl. Ze mogen dus fouten maken en moeten de nodige tijd krijgen om te leren. Daarom voorziet de leerkracht voldoende tijd voor inoefening en herhaling.

We bieden leersituaties aan op hun niveau. Vertrekken van de leefwereld van kinderen, leren door het ervaren en afwisselende werkvormen maken dat kinderen betrokken worden bij het leren.

Waar mogelijk kunnen leerlingen zelf keuzes maken, dit m.b.v. het werkplan.

Kinderen zijn het meest gemotiveerd als ze iets kunnen leren dat praktijkgericht is en waar ze dus iets mee kunnen doen.

Succeservaringen beleven en resultaten bereiken, stimuleert kinderen om te leren.

  1. 2.       De missie van onze school

Freinetschool De kRing wil een school zijn die een bijdrage levert aan het leren van jongeren waardoor deze verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en de ontwikkeling van de samenleving.

De kRing wil daarin gekend worden als

–          een blije hechte kring met een open geest en met het accent op natuurlijk leren

–          een school die op maat van en vanuit het kind werkt en zichzelf continu evalueert om vernieuwend te blijven en verstarring tegen te gaan

–          een school waar kinderen zelfstandig leren en creëren

Net zoals elke school van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, staat het leerplan en het bereiken van de eindtermen, centraal.

Wie aan Freinetonderwijs denkt, denkt meteen aan freinettechnieken. Al deze technieken zijn niet uit elkaar te halen. Zij dienen om onze doelstellingen te bereiken en zo, binnen het voorgestelde kader van het leerplan, de eindtermen te behalen.

Veelgestelde vragen i.v.m. freinetonderwijs:

Zijn de kinderen klaar voor het middelbaar?

Onderzoek heeft uitgewezen dat er eenzelfde spreiding in het beheersen van feitenkennis optreedt bij kinderen die uit het Freinetonderwijs komen in vergelijking met andere kinderen. Aangezien de kinderen geleerd hebben om hun werk zelfstandig in te delen via planning, kunnen zij daardoor vrij gemakkelijk extra stof tot zich nemen. De kinderen hebben ook geleerd, niet alles wat de leerkracht vertelt of in boeken staat, klakkeloos aan te nemen. Ze zijn gewend in zo’n geval door te vragen over het wat en waarom of zelf dingen op te zoeken. De kinderen vertonen in het secundair onderwijs duidelijk een betere werk- en studiehouding en zijn vooral sterk in het probleemoplossend denken.

Moeten kinderen in een Freinetschool minder kennen?

Ook Freinetscholen hebben een resultaatsverplichting. Daarvoor moet er een leerplan gevolgd worden dat door de overheid wordt opgelegd.
Op het einde van de lagere school moeten de kinderen kennis en de vaardigheden bereiken die in het leerplan worden voorgeschreven. Dit zijn de eindtermen, opgesteld door de inrichtende macht. Dat gebeurt in De kRing ook. Alleen de manier waarop is anders: niet enkel vertrekkende vanuit voorgeprogrammeerd handboekenonderwijs, maar meer door de dagelijkse ervaring en interessewereld van de kinderen als uitgangspunt te nemen om dat dan te gaan koppelen aan het leerplan en waar nodig aan te vullen.

Zijn Freinetscholen duurder dan gewone scholen?

Freinetscholen mogen niet duurder zijn dan andere scholen. Door de strenge wetgeving op de maximumfactuur moeten alle scholen zich aan dezelfde financiële voorwaarden houden. Toch proberen we zoveel mogelijk te vertrekken vanuit de belevingswereld van de kinderen en de dagelijkse realiteit. Dat betekent dat we regelmatig uitstappen doen om buiten de school dingen te gaan ontdekken. De school en de ouderkRing doen acties om zoveel mogelijk financiële bijdragen te kunnen leveren, zodat de uitstappen in prijs zakken.

Krijgen leerkrachten van De kRingg een speciale opleiding?

Onze leerkrachten hebben een gewone opleiding voor kleuteronderwijzer of onderwijzer gevolgd. Eens werkzaam in De kRing volgen zij een speciale cursus methodeonderwijs en wordt er intern op zeer regelmatige basis overlegd via pedagogische vergaderingen. Verder zijn er ook samenwerkingsverbanden met andere Freinetscholen, er is  de Freinetbeweging  en  worden we ook begeleid door een pedagogisch begeleidingsteam voor methodescholen van het GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap.

Zijn Freinetscholen beter dan gewone basisscholen?

Er zijn vele gewone basisscholen die prachtig werk leveren en zeer leerlinggericht werken. We willen dan ook niet stellen dat Freinetscholen überhaupt betere scholen zijn.
Alles hangt immers af van de interne samenwerking van het schoolteam met alle participanten van de school. Elke school tracht de beste school te zijn. De kRing probeert dat te zijn op basis van de consequente toepassing van de freinetpedagogie.

Is de manier van werken haalbaar voor de leerkrachten?

Omdat er wordt veel mindere klassikaal wordt gewerkt, wordt er veel organisatietalent en creativiteit van de leerkrachten gevraagd om in te spelen op de ervarings- en belevingswereld van de kinderen. Het idealisme, de wil tot meerwerk buiten de lesuren in de vorm van overleg en voorbereiding, de wil tot verregaande samenwerking met ouders, het voortdurend opnieuw op zoek gaan : het is niet voor elke leerkracht haalbaar. Een open geest van elke startende leerkracht en een doorgedreven opleiding en begeleiding op basis van samenwerking en evaluatie is dan ook nodig. Jonge en/of nieuwe freinetleerkrachten krijgen ook de tijd om zich om te vormen. Het engagement van een freinetleerkracht gaat veel verder dan de eigen klas.

Is een Freinetschool elitair?

Een Freinetschool is geen elitaire school voor alleen maar mensen die hun kind graag naar een “aparte” school laten gaan. De kRing is wel een school voor kinderen uit alle lagen van de bevolking en voor alle gezindten.

Wat met ‘structuur’ in een Freinetschool?

In een Freinetschool krijg je niet de vrijheid om zo maar te doen waar je zin in hebt. Je krijgt wel de vrijheid om bewust voor dingen te kiezen, de vrijheid om mee te participeren, de vrijheid om op een gefundeerde manier je mening te uiten. De kinderen kunnen via planning wel kiezen wat ze eerst willen doen, maar hun werk moet wel klaar zijn tegen een afgesproken datum. Dus : het is een gestructureerde vrijheid.

Hoe gaat een Freinetschool om met straffen?

Ook in De kRing zijn orde en discipline belangrijk. De afspraken hier rond worden echter samen met de kinderen gemaakt. Dat maakt een wereld van verschil waardoor er sowieso minder conflictsituaties ontstaan. Kinderen zijn ook maar mensen en maken ook af en toe ruzie of hebben een meningsverschil. Van kleins af leren we de kinderen om problemen en conflicten op te lossen op basis van wederzijdse dialoog en niet door de wetten van de fysiek sterkere of andere manipulatieve (pest)technieken. Dit doen we vooral in groepsverband.
Uit dialoog kan eventueel een consequentie of een straf ontstaan die tot doel heeft, wat scheefgegroeid is goed te maken of te voorkomen dat bepaalde dingen nog gebeuren. Dergelijke consequenties gaan echter steeds gepaard in dialoog met het kind.

Zijn kinderen niet té mondig in een Freinetschool?

Kinderen mogen hun mening kwijt in verschillende participatie- en expressiekanalen. (praatronde = de kring, kinderraad, vrije teksten, …)  Basis van de communicatie is echter democratie en verantwoordelijkheid. We kunnen wel mondig zijn, maar kunnen ons ook schikken bij democratisch genomen beslissingen. We kunnen wel mondig zijn maar leren dit te doen vanuit een probleemoplossende houding.