Project nieuwbouw freinetschool De kRing

Wat vooraf ging:

Het GO! ( onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap ) plant een project op het domein aan de Uitbreidingstraat in Berchem.  Het project werd goedgekeurd door minister Pascal Smet in de capaciteitsuitbreiding voor uitvoering in 2013-2014.

Dit houdt wel in dat de school moet verdubbelen in capaciteit, we krijgen dus van elk geboortejaar bij de kleuters en van elk leerjaar dubbele klasjes.

Er worden enkel nog gelden voor scholennieuwbouw vrijgemaakt, indien de capaciteit vergroot wordt.

Dit is dan ook onze maatschappelijke plicht t.o.v. het enorme capaciteitsprobleem in Antwerpen.

Het betreft een nieuwbouw voor een volledige basisschool.

Momenteel is de basisschool gehuisvest in het gebouw van het KA Berchem, maar door een sterke groei van het aantal leerlingen van beide scholen, is er een groot gebrek aan ruimte.

Het programma omvat een volledig nieuwe basisschool van ongeveer 2900m² met de nodige buitenruimte.

In augustus 2012 werd de  selectieprocedure voor de nieuwbouw opgestart. Op  vrijdag 17 augustus moesten de dossiers voor de ontwerpers ingediend worden bij het GO!

Op deze oproep kwamen er 22 kandidaturen binnen. De dienst infrastructuur van het GO! herleide dit via een voorselectie naar 5 kandidaturen, op basis van hun portfolio (aangetoonde ervaring met soortgelijke projecten).

Deze 5 architectenbureaus kregen de projectdefinitie en een briefing in september.  We vroegen hen om op basis hiervan een visie uit te werken.  Volgens de gunningscriteria ( ereloon – projectopvolging – visie ) kregen ze punten.  Deze die hierop het beste scoorde,  kreeg de opdracht toegewezen.

Stand van zaken november 2012:

De toewijzing ging naar “ Areal architecten “.

Hieronder al een impressie uit de visienota / plan van aanpak van Areal:

Célestin Freinet (1896-1966) was een Franse onderwijzer. Omdat hij op zijn afgelegen dorpsschool merkte dat kinderen in zijn klas nauwelijks geïnteresseerd waren in de droge leerstof, zocht hij naar andere werkwijzen. Hij ging met zijn kinderen de school uit om bedrijfjes in het dorp en de natuur in de omgeving te bekijken. Freinet ontwikkelde samen met de kinderen uit zijn klas en collega´s technieken:

 • waardoor ervaringen van de kinderen uitgangspunt zijn voor het onderwijs;
 • waarbij de organisatie van het klasleven meer in handen van de kinderen ligt;
 • waar kinderen leren van de ervaringen van andere kinderen, volwassenen, culturen enz., en waarbij de leraar diepte en structuur aanbrengt.

 

Deze pedagogische insteek eigen aan Freinetonderwijs is een belangrijk vertrekpunt in de conceptvorming en planopbouw van de school. De klas is niet langer de besloten omgeving als didactische cocon waarbinnen frontaal les wordt gegeven. De schoolomgeving dient voldoende mogelijkheden te bieden, zowel intra-muros als extra-muros, die leiden tot een polyvalent gebruik en ruimere leermethodieken. De aanwezigheid van en het respect voor een ruime groene zone en een polyvalent te gebruiken circulatieruimte zijn hierbij de aangereikte tools.

In onze visie kiezen we ervoor om op heel herkenbare wijze de lagere school bovenop de kleuterschool te realiseren. Een groene, open basis met kleuterklassen rond de polyvalente ruimte en de speelplaats als een geheel eigen leefwereld op maat van de kinderen vormt de opstap naar de lagere school.

Voor de kleuterschool stellen we geborgenheid voorop door de klassen zeer toegankelijk te maken in nauwe relatie met de buitenruimte en zien we de polyvalente ruimte als verzamelplek en hart van het functioneren. Een aangepast gevelconcept versterkt verder de geborgenheid en herkenbaarheid van de leefwereld van de kleuters. Deze groene basis vormt een ideale opstap naar de lagere school die zich organiseert in een compact plan op drie niveaus. De compacte vormgeving van de lagere school schept ruimte voor een nieuw groenterras dat ontstaat bovenop de basis. De keuze voor de kleuters op het gelijkvloers lijkt evident. De stapeling van een drielaags gebouw laat toe om een relatie aan te gaan met de naar de ring gerichte aanpalende gebouwen. De nieuwe basisschool kan een plaats verwerven binnen de ringcultuur en doet zo zijn naam ‘de kRing’ alle eer aan, een groene basisschool… twee scholen op elkaar!

Hieronder enkele schetsen ( deze zijn nog niet definitief !)

Vooraanzicht vanop de singel:

NB

Zijaanzicht vanop de singel:

NB2

Zijaanzicht vanaf de kant van het grasveld:

NB3

De polyvalente turnzaal voor de kleuters:

NB4

Zicht van aan de kleuterklasjes naar de kleuterspeelplaats:

NB5

Binnenzicht verdiepingen lagere school:

NB6

Stand van zaken: februari 2013

Na de kerstvakantie werd er reeds tweemaal  overlegd met de architect en de dienst infrastructuur van de scholengroep en het GO! Dit om het project verder in goede banen te leiden…

De planning is nu bekend! In februari 2014 beginnen we te bouwen en in mei 2015 zal onze nieuwe school af zijn!

Ondertussen worden alle gebruikelijke aanvragen ( Antwerpse bouwmeester, brandweer, bodemonderzoek,… ) gedaan.

Tijdens de overlegmomenten wordt het schetsontwerp steeds verder uitgewerkt naar een echt architectenplan! Dit wordt telkens teruggekoppeld naar het team voor verdere inspraak i.v.m. klasvoorzieningen ed.

De verplichte capaciteitsuitbreiding ( zie info: “ Wat vooraf ging” ) zal van start gaan bij de instappertjes van de kleuterafdeling ( geboortejaar 2012 ). Zo verdubbelen we telkens maar één klasje per schooljaar.

èWe kiezen er bewust voor om dit zeer geleidelijk aan te doen verlopen.

Update 11 april 2013 n.a.v. enkele persberichten in kranten en ATV

http://www.atv.be/item/fijn-stof-dwarsboomt-uitbreiding-freinetschool-de-kring

 

Hieronder meer “correcte” informatie:

In’t kort:

 • er is nog geen definitieve beslissing genomen naar aanleiding van dit officieus advies ( er werd immers nog niets officieel bekend gemaakt )
 • er werden oa. nog geen metingen verricht, er zijn milderende maatregelen mogelijk, etc.
 • de verschillende betrokken diensten i.v.m. scholenbouw / capaciteitsproblematiek Antwerpen/… zijn hierover in overleg
 • op de Lokale Task Force Antwerpen werd reeds beslist om aan de Vlaamse regering te vragen om een structurele oplossing te zoeken voor scholenbouw in dichtbevolkte stede , om aldus een betere afstemming te krijgen tussen de verschillende instanties die vergunningen afleveren.

Uitgebreider:

 • Reeds in december 2011 (!) werd op de Lokale Task Force Antwerpen, het vraagstuk over een ev. negatief advies van Volksgezondheid gemeld, voor scholenbouw in het algemeen. Dit omdat het stedelijk onderwijs toen al problemen had gehad met Volksgezondheid.  Er werd toen afgesproken om mekaar ( de verschillende inrichtende machten in Antwerpen ) goed te informeren als bij een concreet dossier er problemen zouden opduiken.

en De kRing is de eerste gelukkige 🙂

 • het probleem zat er dus aan te komen en op de voorlaatste Task Force is een document uitgedeeld met richtlijnen.

uit dat document blijkt dat bepaalde opmerkingen van Volksgezondheid terecht zijn ( natuurlijk is onze luchtkwaliteit niet dezelfde als in een agrarisch gebied ) .  Antwerpen moet dus wel degelijk maatregelen nemen en daarbij speelt Vlaanderen een grote rol ( remember de Lange Wapper )

schepen Marinower verwijst ernaar in zijn ATV-gesprek

 • maar… dat geldt natuurlijk niet alleen voor dat stukje groen van onze toekomstige school, maar ook voor alle andere bouwaanvragen.

dus een bouwvergunning weigeren voor de school zou impliceren, dat alle gebouwen in gelijkaardige omstandigheden ofwel niet mogen opgetrokken worden ofwel moeten gesloten worden ( onmogelijk dus )

 • blijkbaar worden voor privé-woningen geen negatieve adviezen gegeven, wat natuurlijk nogal raar is vermits de kinderen in die huizen méér tijd doorbrengen dan in een school;
 • Volksgezondheid hanteert geen wettelijk vastgelegde normen: in het document ( zie hierboven ) gebruikt men Nederlandse normen.
 • wat niet belet dat we nu – naar mijn mening – in een overgangsfase zitten; het document geeft daar ook een aantal openingen:
  – ze vermelden uitdrukkelijk dat ze slechts een niet-bindend advies geven (dus ze relativeren zelf de zwaarwichtigheid van hun advies) en ze vermelden dat de vergunningsverstrekker ( voor het GO! is dat RWO, het vroegere Stedenbouw) op grond van maatschappelijke overwegingen het advies niet kan volgen
  – er staat ook letterlijk en vetjes gedrukt dat het niet de bedoeling is de bouw van extra-scholen te verbieden
  – ook  staat er dat voor Volksgezondheid de afstand het eerste criterium is, en “milderende maatregelen” het tweede criterium; dit betekent dat we die milderende maatregelen maximaal moeten voorzien ( en hier is onze architect, samen met de ingenieurs techniek aan bezig ), al was het maar om de vergunningsverlener argumenten te geven om criterium 1 minder zwaar te laten doorwegen dan dat Volksgezondheid het doet.

In elk geval is er geen reden tot paniek: we weten allemaal perfect dat de lucht in Antwerpen niet is zoals, in de Ardeense bossen en mensen die in de buurt van de Ring komen wonen zijn zich daar bewust van

Kortom: Volksgezondheid doet wat ze moeten doen ( een advies geven ), maar er moeten maatregelen genomen worden om de zaken in de toekomst aan te pakken.

Overigens is het de bedoeling van de Stad om van de Singel een lokale weg te maken.
Die plannen vind je op http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/80/58/635.Y29udGV4dD04MDkwNTU0.html
In “concepten strategische ruimte Groene Singel.pdf” lees je:

Binnen deze visie zijn zowel de Singel als de Stedelijke Ringweg belangrijke dragers van de in het s-RSA beoogde centraliteit. Stedelijke Ringweg en Nieuwe Singel maken beide deel uit van een Multiway-Boulevard. De bovenlokale functies manifesteren zich daarbij op de Stedelijke Ringweg en bepalen het beeld van de stad voor de internationale passant en de stedelijke bezoeker. De lokale functies situeren zich langs de Nieuwe Singel en faciliteren nieuwe ontmoetingen tussen binnen- en buitenstad.
Dit betekent dat de huidige Singel dus een lokale weg zou worden en dan zou het probleem voor Volksgezondheid wegvallen of in elk geval sterk verminderen. Maar daarop wachten is geen optie vanwege het capaciteitsprobleem, het is wel een argument om te pleiten voor een overgangsmaatregel want we hebben de school NU nodig.

Update 8 mei

update nieuwbouw ( maandag bericht vanuit RWO ruimtelijke ordening en vandaag al in de Gazet Van Antwerpen ):

“Er is een principieel akkoord tussen de dienst Ruimtelijk Ordening van de Vlaamse overheid en het Gemeenschapsonderwijs, voor de inplanting van Freinetschool De kRing aan de Uitbreidingstraat. De deadline van 1 september 2014 zal wel niet worden gehaald.

De inplanting is omstreden omdat het Agentschap Zorg en Gezondheid al had laten weten geen positief advies te zullen geven, aangezien de luchtkwaliteit in de buurt van Ring en Singel ondermaats is. ( -> maar… hiervoor bestaan zelfs geen Vlaamse normen voor )

De architecten moeten nu de nodige aanpassingen doen en een MER-rapport laten opmaken. Wordt aan al de randvoorwaarden voldaan, dan zou Ruimtelijke Ordening geen bezwaar hebben tegen het verlenen van een bouwvergunning.”

-> wat we zelf enkele maanden geleden reeds voorstelden aan volksgezondheid en RWO met concrete “milderende maatregelen”

 

update 21 mei:

De welstandscommissie brengt advies uit aan het schepencollege over belangrijke stedenbouwkundige ontwikkelingen. Vorige week kwam het ontwerp van de nieuwbouw van De kRing hier aan bod.

De welstandscommissie was zeer tevreden over het ontwerp van onze nieuwbouw. Geen enkele opmerking! We krijgen een gunstig advies.

De welstandscommissie bestaat uit een team van onafhankelijke deskundigen, aangesteld door het college van burgemeester en schepenen.

Op de vergaderingen van de commissie geven ontwerpers een toelichting over hun bouwplannen. Het advies van de welstandscommissie gaat naar de dienst stedenbouwkundige vergunningen. Die bundelt het met de adviezen van andere diensten en verzendt het totale pakket naar het college van burgemeester en schepenen, waar een definitieve beslissing over het dossier wordt genomen. 

Update 3 september 2013

Gedurende de hele schoolvakantie kwamen we:  de architecten van Areal, de ingenieurs technieken van Atlasbuilding, de mensen van de dienst infrastructuur GO! en onze scholengroep en mezelf (Ben), samen om gedetailleerd de plannen met de gebeurlijke aanbestedingen te bespreken en op te maken!

De laatste week van augustus werd de “aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning “  opgehangen…

Vanaf 16 september wordt de aanbesteding gepubliceerd!! J

Ben

Telkens we over nieuwe informatie beschikken, delen we deze mee aan de ouders.